polityka prywatności

Dane osobowe.

Poniższy regulamin potwierdza zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) w ramach prowadzenia strony internetowej optimumart.pl

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Bajor Optimum ART

Dane osobowe przetwarzane w ramach zgody wyrażonej w momencie akceptacji niniejszego regulaminu, wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ramach przepisów prawa.

Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z administratorem znajduje się powyżej.

Pliki cookies.

Pliki cookies (zwane także „ciasteczkami”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Pliki cookies są zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym), na którym jest wyświetlana strona optimumart.pl (dalej: „Serwis”), informacje te serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia z Serwisem. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies są zapisane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez określony czas. Pliki cookies mogą być plikami sesyjnymi – są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu lub plikami trwałymi – pozostają zapisane na dłużej, na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Przeglądarka automatycznie usuwa te pliki cookies, dla których minął termin ważności. Użytkownik Serwisu może jednak sam usunąć pliki cookies korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej, z której korzysta (przykład z przeglądarki Mozilla Firefox). Obsługę tych plików można wyłączyć na stałe w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być dostępne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usuwania ich z Twojej przeglądarki internetowej, wejdź na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Trwałe pliki cookies umożliwiają dopasowanie prezentowanych w Serwisie treści do preferencji użytkownika, służą również celom statystycznym, mogą informować np. o tym, które podstrony Serwisu przeglądał użytkownik.

Informacje uzyskane dzięki plikom cookies mają anonimowy charakter, a zidentyfikowanie na ich podstawie użytkownika Serwisu nie jest możliwe. Optimum art nie pobiera w ten sposób żadnych danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Pliki cookies umożliwiają m.in.: dostarczanie użytkownikowi poszukiwanych przez niego informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, obsługę próśb o pomoc techniczną, obsługę dostępnych w Serwisie formularzy,  prowadzenie badań wewnętrznych służących ulepszeniu Serwisu, produktów i usług; ustawienie funkcji i usług w Serwisie odpowiednio do preferencji użytkownika; optymalizację wydajność Serwisu; wyświetlanie reklam oraz innych treści marketingowych dopasowanych do preferencji użytkownika oraz jego zainteresowań; zapobieganie nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem Serwisu i wykrywanie ich.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Serwisu, w tym w szczególności użytkowników Serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, wejdź na http://www.allaboutcookies.org/.

Polityka RODO 

OptimumArt Agnieszka Bajor , Jasionka 926 , 36-002 Jasionka NIP: 8133195946, REGON 

181003370 

Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, oraz: 

1. zawierania i realizacji umów handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora, wprowadzania korekt umów i porozumień, kształtowanie praw i obowiązków każdej ze stron na podstawie historii Naszej współpracy, zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych przez OptimumArt Agnieszka Bajor; 2. marketingu bezpośredniego i reklamy, dopasowania i przedstawiania naszych ofert i informacji handlowych, kierowanych do Państwa na podstawie historii naszej współpracy; 3. cele analityczne i statystyczne, sprawozdawcze; 4. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym finansowo – 

księgowych; 5. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń; 6. prowadzenia procesów reklamacyjnych; 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora i OptimumArt Agnieszka Bajor oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, podmioty trzecie pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu działalności bankowej, bankowej, informatycznej, księgowej, windykacyjnej, kancelarii prawnych, ubezpieczeniowych ( w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), marketingowej, uczestnicy systemów płatności, transportowej oraz podmioty podwykonawcze uczestniczące przy realizacji współpracy z Państwem, jak również do organy administracji państwowej, sądy, organy ścigania oraz inne instytucje upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia właściwego Sądu lub organu administracji, w tym urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakłady ubezpieczeń. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź udzielona zgoda. 

Na każdym etapie naszej współpracy przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostępnienie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia operacyjnej działalności gospodarczej z Państwa udziałem. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza przypadkami, kiedy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu lub sądu. 

Państwa dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody na ich przetwarzanie w każdym przypadku kiedy przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o taką zgodę. 

Zastrzegamy ponadto, iż przez czas naszej współpracy z Państwem , dane będą przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji tej współpracy do czasu jej definitywnego zaprzestania a także po jej zakończeniu w celach: 

• zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej (w tym z wykorzystaniem profilowania), ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym; 

• realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym; 

• prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy; 

• dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym; 

• realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym; 

• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków; 

• w wewnętrznych celach administracyjnych OptimumArt Agnieszka Bajor – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów OptimumArt Agnieszka Bajor lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 

• marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 

• marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z OptimumArt Agnieszka Bajor – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. 

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

• statystycznych i archiwizacyjnych, 

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

Prawo do bycia zapomnianym – przysługujące Państwu uprawnienie obejmujące możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia tych danych. 

Prawo to może być realizowane, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków: 

1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są 

przetwarzane; 

2. wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz nie istnieją podstawy 

prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie; 3. do OptimumArt Agnieszka Bajor wpłynął sprzeciw przeciwko przetwarzaniu oraz nie 

występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub 4. W przypadku kiedy ujawnione przez Państwa dane były przetwarzane w sposób nie zgodny 

z RODO lub innymi przepisami prawa. 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez adres e mail; pracownia@optimumart.pl